به نیازمندیهای شیراز و استان فارس خوش آمدید
 يكشنبه 26 خرداد 1398
نیازمندیهای شیراز و استان فارس

دسته بندی ها

مجوز وزارت صنعت

پرداخت

-حساب.jpg

عضوCIS

GOST_R چیست؟- گواهینامه gost روسیه
GOST (به روسی: GOST) اشاره به مجموعه ای از استانداردهای فنی که توسط شورای علم اوزان ومقادیر و استاندارد و گواهینامه (EASC) تدوین ...
تهران - سعید وزیری - آگهی منقضی شده 1395/03/18
GOST_R چیست؟- گواهینامه gost روسیه
صدور گواهینامه GOSTروسیه جهت صادرات به کشورهای عضوCIS گروه مهندسی راهبردصنعت: اولین شرکت صادرکن ...
تهران - سعید وزیری - آگهی منقضی شده 1395/03/18
مجوزصدورگواهینامهGOST-Rروسیه-موسسه مجازصدورگواهیGOST-R
مجوزصدورگواهینامهGOST-Rرااداره استاندارددولتی روسیه (GOSSTANDARD) برای شرکتهای معتبرتحت نظارت خودکه دارای آزمایشگاه میباشندصادرمین ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
اخذگواهینامهGOST-Rروسیه جهت صادرات
- ابزار حفاظت از اطلاعات با توجه به الزامات امنیتی اطلاعاتی و امنیتی - ارتباطات الکترونیکی - تولید محصولات مرتبط با نقش ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
لزوم استفاده ازگواهینامهGOST-R
فرآیندصدورگواهینامه برای محصولات وخدمات ممکن است الزامی یاداوطلبانه باشد. صدورگواهینامه ،یک سیستم ایجادشده برای حمایت ازحقوق مصرف ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
صادرات به اروپاوآسیابادریافت گواهینامهGOST-Rروسیه
GOST (به روسی: GOST) اشاره به مجموعه ای از استانداردهای فنی که توسط شورای علم اوزان ومقادیر و استاندارد و گواهینامه (EASC) تدوین ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
شرکتKCCPدارای مجوزرسمی ازروسیه صادرکننده گواهینامهGOST-R
مجوزصدورگواهینامهGOST-Rرااداره استاندارددولتی روسیه (GOSSTANDARD) برای شرکتهای معتبرتحت نظارت خودکه دارای آزمایشگاه میباشندصادرمین ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
گواهینامه اجباریGOST-R-صدورگواهینامه اجباریGOST-R
گواهینامه اجباری (قانونی) OBLIGATORY CERTIFICATE GOST-R گواهی کیفیت کالاهای عرضه شده در واقع انطباق آنها با شرایط قراردادی است. ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
صادرات محصول بااخذگواهینامهGOST-Rروسیه
- ابزار حفاظت از اطلاعات با توجه به الزامات امنیتی اطلاعاتی و امنیتی -ارتباطات الکترونیکی -تولید محصولات مرتبط با نقشه کشی و تو ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
چگونگی اخذGOST-مشاوره دریافتGOST
موسسه مجاز صدور گواهینامه GOST روسیه گروه مهندسی راهبردصنعت: نماینده رسمی KCCP ، مرکزصدورگواهی نامه GOST با افتخار صدور اولین گ ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/29
صدورگواهینامهGOST-دریافت گواهیGOST
صدور گواهینامه GOSTروسیه جهت صادرات به کشورهای عضوCIS گروه مهندسی راهبردصنعت: اولین شرکت صادرکن ...
تهران - neda mohamadi - آگهی منقضی شده 1393/09/24